Nasiebanda nende Mwibanda, lisairi lie Lubukusu

two love birds dance in a forest much like Nasiebanda nende Mwibanda

Nasiebanda nende Mwibanda lisairi lie Lubukusu.

Khawirekho!

Enyanga yaba efwa mumabeka. Nasiebanda kakhandaka sisialo bukhangaka. Omwichukhulu wa Nalonja embaa yawamo. Lulwala lubofu lwanyoa asi nio sikhandakilo siarakho. Ekhukunyu yesanyao busa. Seliamanyikha muka sina kwe sikele kukwarusianga endiri tawe. Nekhali buli lwoosi bakhana bakhomefu nebakenda sebalekhananga nende endiri tawe. Kamakhuwa ke khumololokha oli khapusi, Nasiebanda sekabamo tawe.

Khawirekho!

Niyo Mwibanda kaba na kekhale endiri yamwolela namukhana mwene nakhafutukha tawe. Kumoyo kwekhupa. Kupu kupu. Sikalabo siakesemulila. Lunyilili lwe lukesi lwekula engila mulukongofuma lwe kumukongo. Kaulila busa lukesi nalwikha. Tala tela!

Mwibanda kaba oli kapia emoni emwalo ne Nasiabanda afutukha. Likuche eliosi! Omwichukhulu wa Nalonja kaba akenda busa siootia. Likosi srriii. Sisiuma sibesemu khu sikhoba sirunda. Chimoni chwee oli enyange. Endolelesi yakelakela oli efutu mumabele.

Kameno kewe kaba kamawanga cherrree, bulayi bwene nga bumicho bwe kamaemba ke mu simiyu. Embanya yakholelesia lukondo lwewe lwaba oli enyuni nakholo……….

Mwibanda kakholola. Kakholola lundi nende lundi. Sikhololo sisiomu. Ekhumalilikha kewa kumoyo. Khukhwama khaale, efumbukha mu simiyu yisika chimbilo. Nga omwana we esecha, kanyindalila.


Nasiebanda nende Mwibanda is a Bukusu poem about Nasiebanda and Mwibanda. Nasiebanda is a Bukusu girl whose name means one who was born past her days (postdatism). Her character as full as her African figure.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *